สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.ปัตตานี
  • 2 พ.ย. 2566
  • 381

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ(Drone) สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ระยะทางโครงการ 10,000 เมตร ซึ่งอยู่ในระบบแหลมโพธิ์-บางมะรวด (T6C155) โดยเบื้องต้นพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณแหลมที่เป็นช่วงแคบ มีการนำหินมาทิ้งไว้ตรงตำแหน่งที่ถนนเกิดการกัดเซาะ 2 แห่ง ระยะทางประมาณ 930 ม. กับ 520 ม. หินทิ้งบางจุดเกิดการทรุดตัวทำให้ผิวถนนชำรุดเสียหายบางส่วน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง