สำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่ จ.กระบี่
  • 2 พ.ย. 2566
  • 231

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่ จ.กระบี่ โครงการจัดทำแนวกันการกัดเซาะชายฝั่ง ท้องที่ ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะทางตามแนวชายฝั่ง 700 เมตร อยู่ในระบบหาดปากน้ำกระบี่ (T8D266) ซึ่งพื้นที่มีลักษณะหาดโคลนปนทราย และพบโครงสร้างกำแพงกันคลื่น ประเภทตั้งตรงของกรมโยธาธิการและผังเมือง ชำรุดเสียหาย ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 200 เมตร นอกจากนี้ยังพบว่ามีไม้ป่าชายเลนขึ้นอยู่บริเวณปากคลอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง