สำรวจสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่ จ.ปัตตานี
  • 3 พ.ย. 2566
  • 304

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 โครงการ 1.โครงการการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทางโครงการ 800 เมตร ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ (T6B154) เบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นตลอดแนวพื้นที่ และพบการชำรุดเสียหายของแนวไม้ไผ่บางส่วน 2. โครงการการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี ระยะทางโครงการ 900 เมตร ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ (T6B154) เบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นตลอดแนวพื้นที่ และพบการชำรุดเสียหายของแนวไม้ไผ่บางช่วง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง