สำรวจสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำ พื้นที่ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
  • 5 พ.ย. 2566
  • 275

วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วม ไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน และภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกเรือสำรวจทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก เพื่อดำเนินการศึกษาสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำ และปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ จากงบประมาณภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลด้วยเครื่อง CTD เก็บตัวอย่างน้ำทะเล แพลงก์ตอนพืช และไมโครพลาสติกในน้ำทะเลพื้นที่ห่างจากฝั่งทะเล จากการสำรวจพบปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานมีช่วงค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 28.9-31.4 ºC, ความเค็ม 1.5-29.9 ppt, pH 7.44-8.5 และ DO 0.98-8.33 mg/l และพบค่าออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ในระดับพื้นท้องน้ำ นอกจากนี้ยังสำรวจพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว และน้ำตาลแดงประปรายในพื้นที่นอกฝั่งทะเล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปประมวลผลการศึกษาจากที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง