สำรวจสถานภาพชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช
  • 5 พ.ย. 2566
  • 325

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมบันทึกภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทางตามแนวชายฝั่ง 3,884 เมตร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่พบโครงสร้างป้องกันชายฝั่ง เบื้องต้นไม่พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยพื้นที่โครงการอยู่ในระบบหาดแหลมตะลุมพุก-แหลมสมิหลา (T6B151) ซึ่งพื้นที่มีลักษณะหาดทราย 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง