เก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ จ.สมุทรสาคร
  • 7 พ.ย. 2566
  • 285

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทราสาคร) ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ คลองสุนัขหอน แม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,247 กิโลกรัม และดำเนินคัดแยกขยะ ตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) กล่องโฟม ถุงพลาสติกอื่น ๆ กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง