จัดเก็บขยะทะเล พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
  • 10 พ.ย. 2566
  • 327

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ คลองสุนัขหอน แม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,310 กิโลกรัม และดำเนินคัดแยกขยะตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) กล่องโฟม ถุงพลาสติกอื่นๆ กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง