สำรวจสถานภาพหญ้าทะเล พื้นที่ จ.สงขลา
  • 10 พ.ย. 2566
  • 379

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจและประเมินสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนกลางและตอนล่าง ครอบคลุมพื้นจังหวัดพัทลุงและสงขลา โดยวิธีSpot check รายละเอียดดังนี้
1. ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบหญ้าทะเลบริเวณอ่าวท่ายาง อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายหญ้าทะเล พบเฉพาะพืชน้ำชนิดต่างๆ ปกคลุมในพื้นที่ เช่น สาหร่ายหนาม (Najas marina) สายหมู (Najas indica) และดีปลีน้ำ (Potamogeton malaianus) ความลึกน้ำ 0.7 – 1.5 ม. ความเค็ม 0.3 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ 6.15 มก. ความเป็นกรด-ด่าง 6.64 อุณหภูมิ 30.6 °C 
2. ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง พื้นที่ศักยภาพแหล่งหญ้าทะเล 1,720 ไร่ บริเวณบ้านใหม่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พบเฉพาะหญ้าเงาแคระ (Halophila beccarii) สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย (การปกคลุมน้อยกว่าร้อยละ 25) พบสาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp.) ปะปนในแนวหญ้าทะเล ลักษณะพื้นเป็นทรายปนโคลน ความลึกน้ำ 0.6– 1 ม. ความเค็ม 1.0 พีพีที ออกซิเจนละลายน้ำ 6.17 มก. ความเป็นกรด-ด่าง 7.12 อุณหภูมิ 29.5  °C 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง