สำรวจสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำ พื้นที่ชายฝั่งปากแม่น้ำท่าจีน
  • 10 พ.ย. 2566
  • 421

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบน ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการติดตามสำรวจการเกิดสภาวะพร่องออกซิเจนในน้ำ และปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านทะเล โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลด้วยเครื่อง CTD เก็บตัวอย่างน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช พื้นที่ชายฝั่งของปากแม่น้ำท่าจีน แม่กลอง เจ้าพระยาและบางตะบูน จากการสำรวจพบปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานมีช่วงค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 29.8-32.0 ºC, ความเค็ม 0.1-5.4 ppt, pH 7.01-7.65 และ DO 0.73-3.85 mg/l โดย และพบค่าออกซิเจนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ เกือบทุกชายฝั่งที่สำรวจ นอกจากนี้ยังสำรวจไม่พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี ซึ่งตัวอย่างน้ำทะเลจะนำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหาร ไอโซโทป และปัจจัยในระบบคาร์บอเนตในน้ำต่อไป เพื่อประมวลผลการศึกษาจากที่ผ่านมาในการวิเคราะห์หาแนวทางในการติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง