ร่วมโครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร
  • 10 พ.ย. 2566
  • 361

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมโครงการลดขยะทะเลด้วยพลังอาสา จ.สมุทรสาคร ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มีผู้บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมพิธีกล่าวเปิด อบต.พันท้ายนรสิงห์ อบต.โคขาม คณะครู นักเรียน เยาวชน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ และโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 กลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ คัดแยก และส่งกำจัดขยะทะเลในบริเวณดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลรวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกของชุม ในพื้นที่ ให้มาสนใจและสร้างการตระหนักรู้เรื่องการจัดการปัญหาขยะทะเลร่วมกัน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียดการเก็บขยะทะเล การให้ความรู้เรื่องที่มาและความสำคัญในการจัดการขยะทะเล แบ่งกลุ่มเก็บขยะทะเล การคัดแยกขยะ และบันทึกข้อมูลขยะทะเล ผลสรุปกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นอย่างดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง