ร่วมกิจกรรมลดปริมาณขยะทะเล จ.สมุทรสาคร
  • 14 พ.ย. 2566
  • 395

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมดำเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะทะเล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มีหน่วยงานเทศบาล อบต. สำนักงานเขตบางขุนเทียน เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ และส่งกำจัดขยะทะเล ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีปริมาณขยะทะเลติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลรวมทั้งผู้ที่บริโภคสัตว์ทะเล สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก ในการจัดการปัญหาขยะทะเลร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงรายละเอียดการเก็บขยะทะเล การให้ความรู้เรื่องที่มาและความสำคัญในการจัดการขยะทะเล การปลูกจิตสำนึกให้ทิ้งขยะอย่างถูกวิธี การเก็บขยะทะเล และ การสรุปผลกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นอย่างดี และจัดเก็บขยะได้ปริมาณทั้งสิ้น 236 กิโลกรัม แบ่งได้ดังนี้ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว กระป่องเครื่องดื่ม หลอดใส่อาหาร เศษถุงขยะพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง