ตรวจสอบกรณีร้องเรียนน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พื้นที่ จ.ชุมพร
  • 14 พ.ย. 2566
  • 455

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทสจ.จ.ชุมพร เจ้าหน้าที่ สคพ.14 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดชุมพร ปลัดอำเภอปะทิว กำนันตำบลบางสน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางสน ร่วมกันตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ของนายสุพงษ์ แพรสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตามที่ได้ตรวจสอบไปเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2566  ผลตรวจการสอบปรากฏดังนี้
   1.เจ้าหน้าที่ สคพ.14 ได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 1 ตัวอย่าง (จุดที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก) เพื่อนำไปตรวจสอบ 
   2. ตรวจสภาพพื้นที่มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ มีการเติมจุลินทรีย์และมีการตกตะกอน โดยระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่แน่ชัดว่าอยู่ในเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการหรือเป็นพื้นที่สาธารณะ
   โดยคณะเจ้าที่ผู้ตรวจสอบมีข้อคิดเห็นให้ผู้ประกอบการดำเนินการดังนี้
   - ให้สอบเขตพื้นที่กรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ประกอบการให้ชัดเจนและให้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของตนเองเท่านั้น 
   - กรณีพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้อยู่ในที่ดินของตนเอง ให้ผู้ประกอบการทำหนังสือขอขยายการก่อสร้างระบบฯ พร้อม เหตุผล แผนการดำเนินการจัดทำระบบฯ และแผนการจัดการน้ำเสียระหว่างการก่อสร้างระบบบำบัดใหม่ให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อพิจารณาต่อไปทันที

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง