สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลโดยวิธี spot check บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และบ้านหาดหัวแหลม-หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี
  • 18 พ.ย. 2566
  • 272

วันที่ 13–17 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล โดยเรือมันใน 04 บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และบ้านหาดหัวแหลม–เขาเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธี Spot check ผลการสำรวจดังนี้ 
1. อ่าวคุ้งกระเบน พื้นที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 2,661 ไร่ พบหญ้าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) การปกคลุม ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทะเลเป็นเลนปนทรายละเอียดปนเปลือกหอย บางบริเวณพบสาหร่ายปกคลุมหญ้าทะเล และตะกอนปกคลุมใบหญ้าทะเล ความลึกน้ำ 0.7-2.7 เมตร ความเค็ม 31.6 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.2 ออกซิเจนละลายน้ำ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 31.6 °C
2. บ้านหาดหัวแหลม-เขาเจ้าหลาว พื้นที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเล 56 ไร่ พบหญ้าทะเลเฉพาะบริเวณ บ้านหาดหัวแหลม จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) การปกคลุม ร้อยละ 55 ของพื้นที่ ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนเปลือกหอย ความลึกน้ำ 0.9-1.20 เมตร ความเค็ม 31.4 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.10 ออกซิเจนละลายน้ำ 7.19 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 29.6 °C

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง