สำรวจความลึกท้องน้ำโดยใช้เครื่องมือหยั่งความลึกท้องน้ำ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล บ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  • 19 พ.ย. 2566
  • 258

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจข้อมูล ความลึกท้องน้ำโดยใช้เครื่องมือหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พื้นที่สำรวจนี้อยู่ในระบบหาดอ่าวกุ้ง (T8B244) ดำเนินการสำรวจ จำนวน 1 แปลงสำรวจ ครอบคลุมพื้นที่ 148,240 ตร.ม. ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่สำรวจมีความลึกท้องน้ำประมาณ 0.70 ถึง -3.50 ม. ความลาดชันประมาณ 0.0 - 4.5 องศา โดยพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 4 องศา เป็นเนินทราย ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ และประเมินความเปราะบางของพื้นที่ ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง​ทะเล จังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง