สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำ จ.ภูเก็ต
  • 23 พ.ย. 2566
  • 299

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความลึกท้องน้ำโดยใช้เครื่องมือหยั่งความลึกท้องน้ำ (Echo Sounder) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลทิศเหนือของแหลมพร้าว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พื้นที่สำรวจนี้อยู่ในระบบหาดท่าฉัตรไชย (T8B246) ดำเนินการสำรวจจำนวน 1 แปลงสำรวจ ครอบคลุมพื้นที่ 113,541 ตร.ม. โดยมีแนวสำรวจแบบขนานกับชายฝั่ง 4 แนว แนวตั้งฉากกับชายฝั่ง 20 แนว มีระยะห่างระหว่างแนวสำรวจ 50 ม. รวมระยะทางของแนวสำรวจทั้งสิ้น 10.54 กม. ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่สำรวจมีความลึกท้องน้ำประมาณ -0.69 ถึง -11.54 ม. ความลาดชันประมาณ 0.0 ถึง 26.5 องศา ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ จะนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ และประเมินความเปราะบางของพื้นที่ ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง​ทะเล จังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง