ร่วมสำรวจหญ้าทะเล พื้นที่นำร่อง จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง
  • 25 พ.ย. 2566
  • 262

วันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. ร่วมกับองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจักรภพ (Commonwealth Science and industrial Research Organization : CSIRO) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลีย เน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับชุมชน ได้ทำการสำรวจหญ้าทะเล ด้วยการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)โดยกำหนดพื้นที่นำร่องใน จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ และ จ.ตรัง เพื่อศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งหญ้าทะเล และจัดทำแผนที่ระบบนิเวศคาร์บอนสีนำเงินทั่วอินโดแปซิฟิก ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จะพัฒนาศักยภาพในงานด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัยด้านหญ้าทะเล เป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันหาแนวทางเพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินและพะยูนในระดับภูมิภาค โดยใช้กลไกทางธรรมชาติเพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตชายฝั่งทะเลของประเทศ และเพื่อพัฒนานโยบายดังกล่าวร่วมกันในอนาคตต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง