ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ พื้นที่ จ.ชลบุรี
  • 26 พ.ย. 2566
  • 298

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ บริษัท Denso International Asia  มูลนิธิโลกสีเขียวและภาคีเครือข่าย บริษัทบลูเรเนซองส์ จำกัด กลุ่มรักษ์เลไทย และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และดร. ธีรวัฒน์ ลิมปิบันเทิง ประธานกรรมการ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นประธานเปิดพิธี ณ บริเวณชายหาดวัดอัมพาราม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยการจัดเก็บขยะในระยะทางชายหาด 1 กม. ผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 220 คน  ได้ขยะรวม 227 กก. จำแนกประเภทได้ 5 อันดับแรก ดังนี้ ขวดแก้ว 30.6 kg กล่องอาหาร ถุงพลาสติก  47.1 kg แห อวน  15.1 kg เชือกทำการประมง  27.5 kg ขยะอื่นๆ 107 kg ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดเก็บขยะ คัดแยกขยะ ทำการบันทึกตามระบบ International Coastal Cleanup (ICC) ตลอดจนเรียนรู้ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง