สำรวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณแนวหญ้าทะเล จ.ตรัง
  • 1 ธ.ค. 2566
  • 212

วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง ได้ดำเนินการสำรวจสัตว์ทะเลหายากโดยใช้อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึง (Fixed-wings Unmanned Aerial Vehicle: Fixed-wings UAV) ด้วยวิธี Line-transect จำนวน 45 เส้น จำนวน 2 เที่ยวบิน ทำการสำรวจบริเวณแนวหญ้าทะเลทางทิศตะวันออกของเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง  จ.ตรัง รวมพื้นที่สำรวจ 24,687.5 ไร่ ผลการสำรวจพบสัตว์ทะเลหายาก 2 ชนิด ได้แก่ พะยูน ( _Dugong dugon_ ) จำนวน 11 ตัว และเต่าตนุ ( _Chelonia mydas_ ) จำนวน 222 ตัว โดยพฤติกรรมของสัตว์ทั้งสองชนิดที่พบเป็นการเข้ามาหากินในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลดังกล่าว ส่วนข้อมูลและภาพถ่ายจากการสำรวจครั้งนี้ จะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณพื้นที่จังหวัดตรังต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง