ปิดประกาศให้บุคคลใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ จ.ตราด
  • 2 ธ.ค. 2566
  • 285

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่1 (ระยอง) ปิดประกาศหนังสือแจ้งสิทธิก่อนออกคำสั่งทางปกครองให้บุคคลใดออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และให้รื้อถอน ทำลาย ขนย้ายทรัพย์สิน ตลอดจนพืชผลอาสิน หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสม็ด ตามมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 จำนวน 2 ฉบับ ในกรณีที่ตรวจยึดพื้นที่ปาชายเลน เนื้อที่ 18-0-90 ไร่  และตรวจยึดพื้นที่ปาชายเลน เนื้อที่ 37-1-72 ไร่  รวมจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ทั้งหมด 55-2-62 ไร่ โดยไม่ปรากฏตัวผู้กระทำผิด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  ที่ทำการกำนันตำบลวังกระแจะ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7  ต.วังกระแจะ  บริเวณที่เกิดเหตุป่าชายเลนบ้านท่าประดู่ หมู่ที่ 7 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด  จ.ตราด ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด  และสถานีตำรวจภูธรเมืองตราด  ซึ่งได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง