ร่วมโครงการรวมพลังอาสาสมัครกาชาด รักษ์เรา รักษ์โลก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
  • 5 ธ.ค. 2566
  • 151

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่ 2 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการ "รวมพลังอาสาสมัครกาชาด รักษ์เรา รักษ์โลก" เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จัดโดยสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีอาสาสมัครกาชาดและภาคีเครือข่าย จำนวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้คงความสมบูรณ์ของพื้นที่ธรรมชาติ ส่งเสริมให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความยั่งยืน SDGs ต่อไปในอนาคต ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 400 ต้น และเก็บขยะทะเลและขยะตกค้างในระบบนิเวศตลอดแนวชายฝั่งได้ทั้งสิ้น จำนวน 1,040 กิโลกรัม คัดแยกประเภทขยะตามแบบบันทึกข้อมูลไอซีซี ได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) 2) ถุงก๊อปแก๊ป 3) ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) 4) ถุงพลาสติกอื่นๆ และ 5) เศษโฟม 
ทั้งนี้เทศบาลตำบลบางปูจะนำขยะที่เก็บได้ไปดำเนินการบริหารจัดการตามหลักวิชาการต่อไป
 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง