ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 39 และจัดเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ บ้านอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ขยะรวม 534 กก.
  • 5 ธ.ค. 2566
  • 218

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช. ที่ 2 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 39 ได้แก่ ลูกกุ้งแชบ๊วย พ่อแม่พันธุ์ปูม้า ลูกปูม้า และจัดเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ บ้านอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนประมาณ 100 คน รวมทั้งดำเนินการคัดแยกขยะ ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 534 กิโลกรัม และจำแนกประเภทขยะที่เก็บได้มากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ 1) เศษอวน 2) ขยะทั่วไป 3) ขวดแก้ว 4) ถุงพลาสติก 5) ขวดพลาสติก  ขยะที่จัดเก็บได้ได้ทำการคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง