สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณเกาะยา จังหวัดตรัง
  • 7 ธ.ค. 2566
  • 184

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนล่าง  สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณเกาะยา จังหวัดตรัง ผลการสำรวจพบว่าสถานภาพอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังโขด (Porites sp.) และปะการังวงแหวน (Dipsastraea sp.) ตัวอ่อนปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังวงแหวนกับปะการังเขากวาง และพบลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสีของปะการัง (Pigmentation response) โดยไม่พบปะการังฟอกขาว กลุ่มปลาชนิดเด่น ได้แก่ กลุ่มปลาสากสกุล (Sphyraena) ปลากล้วยหางเหลือง (Caesio cuning) และปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเด่น ได้แก่ ดอกไม้ทะเลชนิด (Heteractis magnifica) และทากเปลือยชนิด (Phyllidiella nigra) นอกจากนี้ยังพบขยะประเภทเศษอวน เชือก และเอ็นตกปลา ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 พีพีที และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.19-8.30 ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1, 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2564)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง