ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต
  • 9 ธ.ค. 2566
  • 141

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 27 สถานี โดยดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) รวมทั้งสิ้น 7 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าดังนี้ อุณหภูมิน้ำ 29.1-34.8 องศาเซลเซียส ความเค็ม 14-32 พีพีที ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.65-8.14 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.25-8.07 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศทั่วไป อากาศร้อนอบอ้าว มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ซึ่งจากการสำรวจไม่พบก้อนน้ำมันดิน และปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง