Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 10 พ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10
พฤษภาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโลมาอิรวดี 14 ตัว สุดท้ายในทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมลำแพน กรม ทช.
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์