Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 23 ต.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
23
ตุลาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบเต่ากระขึ้นวางไข่ บริเวณเกาะทองหลาง ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
 • 2
  • พบเต่าตนุมีชีวิตติดอวนลอยปลาที่บริเวณเกาะเสร็จ หมู่ที่ 5 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์