Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16
พฤศจิกายน2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • แนวปะการังเสียหายมาก บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเกล็ดแก้ว จ.ชลบุรี
 • 2
  • พบเต่าตนุติดเบ็ด บริเวณคลองหัวถนน หมู่ที่ 7 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์