Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 25 พ.ย. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
25
พฤศจิกายน2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบเกยตื้น บริเวณชายหาดบ้านเนินตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 2
  • รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์