Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
27
พฤศจิกายน2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์