Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 2 ธ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2
ธันวาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากวาฬเพชฌฆาตดำเกยตื้น บริเวณหาดหิน ม.7 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร
 • 2
  • พบเต่าตนุป่วยลอยในป่าชายเลน บริเวณของอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์