Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 12 ธ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12
ธันวาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
4
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ไม่พบน้ำมันรั่วไหล กรณีเรือประมงจมหน้าท่าเรือเทียนชัย 3 บริเวณแม่น้ำคลองด่าน จ.สมุทรปราการ
 • 2
  • พบการปรับสภาพพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนน้ำเค็มท่าฉาง ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
 • 3
  • พบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต จำนวน 108 ฟอง
 • 4
  • ยึดเรือประมง เครื่องมือประมงอวนรุน และสัตว์น้ำ พร้อมผู้ต้องหา บริเวณปากคลองบันนังปุเลา ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์