Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
23
ธันวาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
2
เหตุการณ์
ด้านลบ
2
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  2
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ยึดลอบพับได้ 58 ชุด บริเวณชายฝั่งทะเลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • 2
  • พบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล 2 รัง บริเวณชายหาดบ้านทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
 • 3
  • ชายฝั่งกัดเซาะเข้ามาในแผ่นดิน บริเวณหาดม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 • 4
  • ชายฝั่งกัดเซาะเพิ่มเติม บริเวณหาดทรายแก้ว จ.สงขลา
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์