Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 29 ธ.ค. 2565
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
29
ธันวาคม2565
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  2
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ไม่พบปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะทะลุ และเกาะเหลื่อม จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 2
  • พบอาการผิดปกติของปะการังภายนอกคล้ายโรคแถบขาวหรือด่างขาว บริเวณอ่าวโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
 • 3
  • ป่าชายเลนถูกบุกรุก ท้องที่ ม.2 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
 • 4
  • พบเต่าตนุเกยตื้นเสียชีวิต บริเวณหาดแหลมสน ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์