Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 29 ม.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
29
มกราคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  3
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบโลมาอิรวดี 11 ตัว บางตัวมีรอยข่วน บริเวณชายฝั่งทะเล จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร
 • 2
  • พบซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบเกยตื้น บริเวณสะพานปลาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 3
  • ชันสูตรซากโลมาปากขวดเกยตื้น บริเวณด้านทิศตะวันออกของเกาะห้อง อ.เมือง จ.กระบี่ คาดป่วยตามธรรมชาติ
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์