Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 5 ก.พ. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5
กุมภาพันธ์2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  1
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ตะกอนเลนเริ่มสะสมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์