Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 7 ก.พ. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7
กุมภาพันธ์2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบเต่าตนุป่วยลอยอยู่กลางทะเล บริเวณใกล้สะพานสุดขอบฟ้า ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • 2
  • พบซากเต่าตนุเกยตื้น บริเวณหาดบ้านท่าเข็น ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์