Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 15 ก.พ. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15
กุมภาพันธ์2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  1
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบการบุกรุกพื้นที่ป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง
 • 2
  • พบซากเต่ากระเกยตื้น ใกล้ Outrigger Khao Lak Beach Resort ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์