Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 28 ก.พ. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
28
กุมภาพันธ์2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบเต่าตนุขึ้นวางไข่ รวม 88 ฟอง บริเวณชายหาดข้างโรงแรมอมันปุรี ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์