Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 14 เม.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14
เมษายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  3
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากฉลามวาฬตายลอยน้ำ บริเวณเกาะเขาใหญ่ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
 • 2
  • รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกฯ เทศกาลสงกรานต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • 3
  • เก็บขยะทะเล บริเวณหน้าอ่าวโฉลก ม.3 เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้ขยะรวม 2,220 กก.
 • 4
  • รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ กล่าวเปิดงานกิจกรรมปล่อยเต่าหาดไม้ขาว ณ โรงแรมอนันตราไม้ขาว ภูเก็ตวิลล่า
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์