Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 29 เม.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
29
เมษายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
2
เหตุการณ์
ด้านลบ
2
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ปะการังอยู่ในสภาวะปกติ ไม่พบปะการังฟอกขาว บริเวณเกาะยา จ.ตรัง
 • 2
  • พบซากโลมาลายจุดเกยตื้น บริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • 3
  • พบซากโลมาอิรวดีเกยตื้นตาย บริเวณไชยาบีช รีสอร์ท หมู่ที่ 2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 • 4
  • สำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการัง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์