Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 9 ก.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
9
กันยายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากโลมาอิรวดีเกยตื้น 2 ตัว พื้นที่ทะเล ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
 • 2
  • พบซากเต่ากระเกยตื้น บริเวณชายหาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
 • 3
  • พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณหาดบางแสน และพบสัตว์น้ำตายเกยหาด บริเวณหาดวอนนภา จ.ชลบุรี
 • 4
  • จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ณ ชายหาดบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์