Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
19
กันยายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
2
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  2
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง ได้ขยะรวม 138 กก.
 • 2
  • จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล บริเวณชายหาดสวนสาธารณะ หาดราไว อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ได้ขยะรวม 569 กก.
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์