Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 29 ก.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
29
กันยายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบเต่าตนุเกยตื้นมีชีวิต บริเวณริมเขื่อนหินกันคลื่น หมู่ที่ 6 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์