Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 24 พ.ย. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
24
พฤศจิกายน2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
2
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  1
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ยึดลอบพับได้ 53 ชุด บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
 • 2
  • พบซากพะยูนลอยกลางทะเล บริเวณระหว่างเกาะเหลาเหลียง-ลิบง จ.ตรัง
 • 3
  • ร่วมดำน้ำเก็บขยะในทะเล บริเวณแนวปะการัง กองหินสำราญ อ่าวเต่าทอง และหาดทรายรี เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์