Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
10
ธันวาคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
-
เหตุการณ์
ด้านลบ
1
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากฉลามวาฬเกยตื้น บริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปาหูเซีย ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์