Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 17 ธ.ค. 2566
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
17
ธันวาคม2566
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะตกค้าง บริเวณชุมชนชายฝั่งเลียบคลองใหญ่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ขยะรวม 815 กก.
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์