Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2567
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4
มกราคม2567
เหตุการณ์
ด้านบวก
2
เหตุการณ์
ด้านลบ
-
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบคราบน้ำมัน น้ำทะเลมีสีดำ บริเวณชายหาดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 2
  • เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ บริเวณคลองบางทะลุ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ได้ขยะรวม 357 กก.
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์