Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2567
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
31
มกราคม2567
เหตุการณ์
ด้านบวก
1
เหตุการณ์
ด้านลบ
2
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  2
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบซากโลมาหัวบาตรหลังเรียบเกยตื้น บริเวณอ่าวบางสน หมู่ 3 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 • 2
  • พบเต่าตนุเกยตื้น บริเวณหาดหน้าทับ หมู่ 1 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
 • 3
  • พบกองกระสอบทรายกันคลื่นทับถมจำนวนมาก บริเวณริมชายหาดใกล้กับร้านมองเลคาเฟ่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์