Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 29 ก.พ. 2567
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
29
กุมภาพันธ์2567
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  1
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  2
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบวัตถุสีดำลักษณะคล้ายขี้เลื่อย ไม่ทราบแหล่งที่มา บริเวณหาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
 • 2
  • สำรวจและเก็บข้อมูลแนวชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
 • 3
  • จัดเก็บ คัดแยกขยะ พื้นที่ชุมชนชายฝั่งบ้านท่าดินแดง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ได้ขยะรวม 314.70 กก.