Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 20 เม.ย. 2567
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
20
เมษายน2567
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  3
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  1
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  -
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • พบปะการังเขากวางแบบกิ่งในแปลงฟื้นฟูมีสีซีดจาง บริเวณเกาะพิทักษ์ และหินพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 • 2
  • พบปะการังเริ่มมีสีซีดจางและพบปะการังฟอกขาวประมาณ 1% ของปะการังมีชีวิตในพื้นที่สำรวจ บริเวณเกาะยา จ.ตรัง
 • 3
  • ไม่พบปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา
 • 4
  • พบไข่เต่ามะเฟืองมีรากไม้ขึ้นปกคลุม และเป็นไข่ไม่ได้รับการผสมทั้งหมด บริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์