Preview
สถานการณ์ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2567
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6
พฤษภาคม2567
เหตุการณ์
ด้านบวก
เหตุการณ์
ด้านลบ
 • ทรัพยากร
  ทางทะเล
  -
 • ทรัพยากร
  ป่าชายเลน
  -
 • สัตว์ทะเล
  หายาก
  -
 • การจัดการ
  ชายฝั่ง
  -
 • สิ่งแวดล้อม
  ทางทะเล
  -
 • กิจกรรม
  สำคัญ
  1
เหตุการณ์สำคัญ
 • 1
  • จัดกิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเลโดยการอนุบาล เพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเล บริเวณชายหาดอ่าวไข่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
พยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์